Croeso iArddangosfa Agored Wrecsam 201912 Hydref – 16 Rhagfyr 2019


Trefnwyd gan Tŷ Pawb ac Undegun, Wrecsam
Gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Prosiect THIS, East Street Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dros £3,000 o wobrau mewn pum categori.
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau digidol: Hanner nos, nos Sul 23 Medi 2019.Ffurflen gais (.doc) Ffurflen gais (.pdf) Cyflwyno cais Ffotograffiaeth gan Paul Heppell

Beth ydy Arddangosfa Agored Wrecsam?


Yn ystod yr hydref 2018 bydd cystadleuaeth gelf agored fwyaf blaenllaw Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei chynnal unwaith eto. Rydym yn awr yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid o unrhyw gefndir sy’n gweithio ar bob lefel ar draws y DU a thu hwnt.

Mae Cystadleuaeth Gelf Agored 2018 yn bartneriaeth rhwng Tŷ Pawb ac Undegun.

Mae Tŷ Pawb yn oriel fawr ar gyfer celfyddydau cyfoes, mae’n adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae Tŷ Pawb yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw.

Mae Undegun, sydd wedi ei leoli yn hen siop JJB Sports yn Wrecsam, yn gartref i gymuned ddeinamig o artistiaid a phobl greadigol, gan ddarparu amrywiaeth eang o stiwdios, cyfleusterau a gofod arddangos. Mae gan Undegun enw da sydd yn tyfu am arddangos talent newydd ochr yn ochr ag arddangosfeydd rhyngwladol yn cynnwys artistiaid o'r Ffindir, Unol Daleithiau America, Taiwan a'r Almaen.

Bydd yr arddangosfa i’w gweld mewn amrywiaeth o leoliadau yng nghanol Wrecsam ar yr un pryd.


Pryd mae’n digwydd?


Caiff Arddangosfa Agored Wrecsam ei lansio ddydd Gwener 12 Hydref 2018, rhwng 6 a 8pm, a bydd enillwyr y gwobrau’n cael eu cyhoeddi yn ystod y noson.

Dylai’r rhai hynny sy’n dymuno cyflwyno perfformiad ar gyfer y Gystadleuaeth Agored fod ar gael ar gyfer digwyddiad perfformiadau arbennig ddydd Sadwrn, 13 Hydref 2018.

Bydd enillydd Gwobr y Bobl yn cael ei gyhoeddi ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr 2018 Bydd yr arddangosfa’n cau ddydd Sul 16 Rhagfyr 2018.


Beth ydy’r Gwobrau?


Mae’r gwobrau canlynol yn cyd-fynd â’r arddangosfa:

Yn ogystal â’r uchod, fe allai’r Beirniaid benderfynu cynnig arddangosfa i un enillydd.


Panel Beirniadu


Bydd y gwobrau’n cael eu dyfarnu gan y beirniaid canlynol:


Thomas Dukes, Curadur Open Eye Gallery, Lerpwl

Thomas Dukes yw’r Curadur yn Oriel Open Eye yn Lerpwl, sefydliad blaenllaw'r Gogledd-orllewin sy'n ymroddedig i ddatblygiad, ymchwil ac ysbrydoliaeth ffotograffig. Mae Oriel Open Eye yn gweithio gyda phobl i ddatblygu'r cyfleoedd a'r syniadau o ran sut y gall ffotograffiaeth arwain at ddyfodol mwy cadarnhaol i bawb, ar ôl datblygu rhwydwaith ar gyfer ymarferwyr ffotograffig sy'n ymwneud â'r gymdeithas.


Rabab Ghazoul, Artist a Chyd-gyfarwyddwr Sefydlol Gentle/Radical, Caerdydd

Mae Ghazoul yn artist gweledol a aned yn Irac, ond sydd bellach yn seiliedig yng Nghaerdydd. Dechreuodd Rabab trwy wneud theatr arbrofol cyn newid i ymarfer sydd bellach yn cynnwys fideo, perfformiad, testun a gosodiad ac yn aml mae hi’n archwilio’r elfen wleidyddol yn ei gwaith.


Simon Job, Artist ac Enillydd Gwobr Agored Wrecsam 2017

‘mae fy ymarfer stiwdio yn cylchdroi o amgylchedd y berthynas rhwng amgylcheddau, deunyddiau a gwneud marciau, yn gydwybodol ac yn anymwybodol... Mae ffotograffiaeth bob amser yn chwarae rhan ganolog yn fy nghyfrwng gwaith... Fy nod yn y pen draw yw dadorchuddio rhywbeth llai cyffyrddadwy am fy nhestun’.


Faint ydy cost arddangos?


Y ffi am gystadlu yw £15 fesul artist, yn cynnwys TAW (gyda ffi rhatach o £10 yn cynnwys TAW ar gyfer y digyflog). Caniateir i bob artist gyflwyno uchafswm o dri darn o waith. Os ydych yn cymryd rhan am y pris rhatach o £10 bydd angen prawf adnabod wrth i chi gyflwyno eich gwaith. Ni fydd y ffi yn cael ei ad-dalu.


Pryd ga i wneud cais?


Mae’r arddangosfa ar agor i bob artist sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng neu fformat. Nid oes unrhyw gyfyngiadau daearyddol nac oedran. Gall artistiaid gyflwyno hyd at dri darn o waith. Dylai’r gwaith fod wedi ei gwblhau gan yr artist ei hun yn ystod y tair blynedd ddiwethaf a dylai fod ar gael i’w arddangos o ddydd Gwener 28 Medi 2018 ymlaen.


Pryd alla i wneud cais?


Gellir cyflwyno ceisiadau rŵan, drwy’r ddolen ar y wefan hon. Rydym yn derbyn ceisiadau hyd at hanner nos, nos Sul 23 Medi 2018. Byddwn yn rhoi gwybod i chi a yw eich gwaith chi wedi cael ei ddewis ai peidio erbyn dydd Iau, 27 Medi 2018.


Beth yw'r broses ymgeisio?


Os hoffech gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Gelf Agored Wrecsam 2018, dyma’r broses i’w dilyn:

  1. Cliciwch ar y botwm ‘cyflwyno cais/submit entry’ ar y wefan hon. Bydd hyn yn mynd a chi i borth talu diogel.
  2. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i dalu ar-lein a bydd derbynneb yn cael ei hanfon atoch ar e-bost.
  3. Wedi hynny byddwch yn cael cyfeirnod unigryw. Gwnewch nodyn ohono.
  4. Cliciwch ar y botwm ‘ffurflen gais/application form’ ar y wefan hon.
  5. Lawrlwythwch y ffurflen gais fel ffeil PDF.
  6. Nodwch eich cyfeirnod unigryw yn y man priodol ar y ffurflen gais.
  7. Llenwch y ffurflen a’i hanfon drwy e-bost, gyda’ch lluniau at: applications@wrexhamopen.com
  8. Rhowch eich enw, llythrennau blaen eich enw a’ch cyfeirnod unigryw gyferbyn â’r ‘pwnc’ yn yr e-bost.
  9. Argraffwch gopi o’r Ffurflen Gais a dewch â hi gyda chi pan fyddwch yn dod a’ch gwaith atom.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner nos, 23 Medi 2018


Y broses o gyflwyno ceisiadau drwy e-bost


Anfonwch eich e-bost at: applications@wrexhamopen.com


Os bydd arnoch angen cymorth i gyflwyno eich cais ar-lein, byddwn yn cynnal sesiynau cefnogi yn Undegun ar y dyddiau canlynol:


Os na allwch ddod i un o’r sesiynau hyn ond bod arnoch angen cymorth, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau i drefnu help ar eich cyfer.


Pryd ga i adael fy ngwaith gyda chi?


Bydd Tŷ Pawb ar agor i chi ddod a’ch gwaith atom ar y dyddiau canlynol:

Gofalwch eich bod wedi rhoi label ar du ôl eich gwaith gyda’i deitl, eich enw chi a’ch manylion cyswllt cyn i chi ei adael.


Sut ddylwn i baratoi fy ngwaith?


Fe ddylai eich gwaith fod wedi’i gwblhau ac yn barod i’w arddangos neu’i osod. Cofiwch gynnwys unrhyw glipiau drych neu ddyfeisiau eraill, fel y gellir rhoi’r gwaith yn ei le ar unwaith. Ar gyfer gwaith sydd angen gwaith mwy technegol i’w osod, rhowch fanylion cynhwysfawr ynglŷn â sut yr hoffech i’r gwaith ymddangos; mewn rhai achosion, mae’n bosib y bydd gofyn i artistiaid osod eu gwaith eu hunain yn ei le.

Gwnewch yn siwr bod y wybodaeth rydych yn ei chynnwys gyda’ch ffurflen yn fanwl gywir a chyflawn, gan mai dyma’r wybodaeth gaiff ei defnyddio i ddisgrifio eich darn o waith yn yr arddangosfa.


Hawlfraint Delweddau


Drwy gyflwyno’r Ffurflen Gais rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio delweddau o’ch gwaith i ddibenion cyhoeddusrwydd ar-lein ac mewn print. Efallai hefyd y byddwn yn defnyddio’r delweddau hyn ar wefannau Tŷ Pawb a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) ac unrhyw dudalennau Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest neu Flogiau cysylltiedig. Eiddo’r artist fydd yr hawlfraint o hyd.


Gwerthu gweithiau celf


Rydym yn annog artistiaid i werthu eu gwaith. A wnewch chi nodi ar y ffurflen gais a yw eich gwaith ar werth ai peidio. Bydd comisiwn o 30% + TAW yn cael ei dynnu o bris waith sy’n cael ei werth. Wrth brisio eich gwaith felly cofiwch am y comisiwn a fydd yn daladwy os ydych yn ei werthu a rhowch bris sy’n adlewyrchu hynny yn y ffurflen gais mewn £Sterling (GBP).


Yswiriant ac atebolrwydd


Bydd artistiaid yn arddangos eu gwaith ar eu menter eu hunain. Ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am yswirio’r gwaith wrth iddo gael ei gludo i’r arddangosfa nac yn ystod yr arddangosfa. Er y bydd staff yn gwneud eu gorau i drin gwaith gyda’r gofal mwyaf, ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu golledion sy’n digwydd pan fydd gwaith yn cael ei gludo, ei drin neu ei osod. Mae’r trefnwyr yn neilltuo’r hawl i beidio ag arddangos gwaith y credir ei fod yn beryglus neu’n dramgwyddus.


Dychwelyd Gwaith


Bydd yr holl weithiau celf ar gael i’w casglu o Dŷ Pawb ar y dyddiau canlynol:

Nodwch os gwelwch yn dda: bydd gwaith nad yw’n cael ei gasglu ar un o’r dyddiau hyn, heb ganiatâd ymlaen llawn, yn cael ei waredu.


Gwybodaeth bellach


Rydym yn diffinio ‘ymarfer sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol’ fel ‘cyfrwng celf sy’n canolbwyntio ar ymgysylltiad drwy ryngweithio dynol a sgyrsiau cymdeithasol’. Nod celf sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol yw creu newid cymdeithasol a/neu wleidyddol drwy gydweithio ag unigolion i greu celf gyfranogol. Enghraifft ddiweddar amlwg yw’r prosiect Granby Four Streets gan Assemble, a enillodd y Gwobr Turner 2015.

Dim ond gan y trefnwyr mewn perthynas â’r arddangosfa hon y defnyddir eich manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall a rowch, ac ni fyddant yn cael eu rhannu gydag unrhyw un.

O dan ddeddfwriaeth Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw ddata a gyflwynir gennych.

Fel rhan o gyflwyno gwasanaethau a gwybodaeth trwy'r wefan hon, efallai bydd angen prosesu gwybodaeth bersonol. Gellir cadw'r wybodaeth hon ar ffeiliau ysgrifenedig neu ar gyfrifiadur ac fe'i defnyddir i gyflwyno gwasanaethau'r Cyngor. Dim ond y wybodaeth leiaf a ofynnir amdani a'i chadw, a chaiff ei chadw dim ond tra bo'i hangen.

Caiff gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei storio a'i phrosesu mewn databasau ym meddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unig.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol chi, a geir trwy gyfrwng y wefan, i gwmnïau eraill nac i unigolion oni ofynnir am hynny dan y gyfraith.


Unrhyw gwestiynau?


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Anders Pleass, Cydlynydd Cystadleuaeth Gelf Agored Wrecsam 2018: anders@wrexhamopen.comCreated by Wrexham Open © 2019